Villkor och policyer

Vi har som målsättning att Ellska ska vara en trygg och säker handelsplats. För att nå målet lägger vi stor vikt i rapporteringar av användare och produkter. Dessutom behandlar vi användar-, produkt- och butiksdata för att säkerställa innehållet på Ellska.

Persondata behandlas när meddelandetjänsten används på Ellska, för att skapa en bra och säker kommunikation mellan köpare och säljare. Meddelande som skickas på Ellska kan vid misstanke om missbruk analyseras av Ellska.

Ellska använder sociala medier för att marknadsföra produkter och säljare på Ellska. Till säljare och köpare skickar vi dessutom ut nyhetsbrev via mejl. Du kan när som helst välja att avstå från dessa mejl via dina inställningar på Ellska.

Ellska gör sitt främsta för att lagra och behandla personuppgifter enligt lagstadgade regelverk. Det innebär att vi till exempel vid vissa tillfälle kan bli skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Genom att kontakta oss kan du begära ut registerutdrag av dina personuppgifter eller få dina personuppgifter borttagna från Ellska. Du kan även kontakta oss om du vill veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter på Ellska.

Personuppgifter sparas så länge de behövs för dig som användare på Ellska eller för vissa personuppgifter så länge vi är skyldiga enligt lag.

På Ellska används Stripe som tredje part för betalningar. Därav behöver du som säljare uppge kortuppgifter till Stripe när du ska göra köp på Ellska.

På Ellska är det Nickus (Nickus AB) som är personuppgiftsansvarig. Nickus är ett bolag som jobbar med att erbjuda digitala tjänster och produkter. I Nickus ingår bland annat Ellska.

Nedan finner du Ellskas användarvillkor, personuppgifts- och cookiepolicy.

Användarvillkor

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Ellskas webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallade "Webbplatsen") och sådana villkor som Ellska i vissa fall tillhandahåller separat till användare, reglerar din användning av Ellskas tjänster (”Tjänsterna”). Nickus AB (“Vi”), org. nr. 559213-1857, tillhandahåller Tjänsterna. Du förbinder dig att följa Användarvillkoren genom att använda Tjänsterna. Vår rekommendation är att läsa Användarvillkoren noggrant och lagra en kopia för framtida bruk. Denna version av Användarvillkoren gäller från och med 2021-07-20.

Du måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande för att få ingå avtal och använda Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som brutit mot nuvarande Användarvillkor eller tidigare tillhandahållna villkor eller regler från Ellska. Du intygar att du har behörighet att binda ett givet företag till Användarvillkoren som du registrerar ett företag som användare. Användarvillkoren kan komma att förändras och vid väsentliga förändringar kommer vi återigen inhämta ditt samtycke. Ellska har rätten att när som helst göra förändringar eller avsluta Tjänsterna. Du kommer vid förändringar bli informerad via mejl och även få möjlighet att avsluta Tjänsterna, med eventuell ersättning för betalda outnyttjade Tjänster. För Tjänsterna och Användarvillkoren tillämpas Svensk lag och därmed avgörs eventuella tvister i svensk allmän domstol eller med hjälp av Allmänna reklamationsnämnden.

Du har vanligtvis 14 dagars ångerrätt vid köp av varor eller tjänster på internet. På Ellska upphör din 14 dagars ångerrätt så snart du publicerat en produkt eller butik. Det eftersom tjänsten anses fullgjord då marknadsföringen påbörjats.

Användargenererat material

Användargenererat material avser allt material som en användare skapar på Webbplatsen. Det inkluderar bland annat texter och bilder. När en användare skapar Användargenererat material på Webbplatsen garanterar användaren att den innehar alla rättigheter för att få använda materialet. En användare är skyldig att inneha alla rättigheter för det Användargenererade materialet. Immaterialrättsligt skyddat material är därför aldrig tillåtet att använda sig utav.

Ellska innehar de immateriella rättigheterna till allt material (t.ex. text och bilder) som görs tillgänglig genom användning av Tjänsterna. Du efterger därmed alla krav på ersättning från Ellska om Ellska använder sig av Användargenererat material. Ellska får fritt redigera, lagra, kopiera och använda allt material. Ellska får använda materialet för marknadsföring och göra materialet tillgängligt för allmänheten genom valfri mediekanal. Dessa rättigheter får Ellska vidareupplåta till samarbetspartners och rättigheterna kvarstår efter att en användare slutfört marknadsföringen av sin produkt eller butik.

Det är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Ellska att systematiskt använda innehållet på Webbplatsen genom användning av automatiserade tjänster. Om man använder sig utav Webbplatsen på ett otillåtet sätt kan man blir ersättningsskyldig.

Ellskas ansvar

Ellska garanterar inte att Tjänsterna är tillgängliga kontinuerligt och oavbrutet, utan driftstörningar kan förekomma. Det gör att Webbplatsen under vissa perioder kan vara otillgänglig. Skador som orsakas av direkt eller indirekt användning av Ellskas Tjänster, Webbplatsen och dess innehåll kan inte Ellska hållas ansvarig för. Ellska hålls alltid skadelöst vid krav på ersättning från tredje part på grund av Användargenererat material eller överträdelser av Ellskas villkor. Webbplatsen är en handelsplats för att underlätta för köp och sälj av produkter och tjänster. Ellska medverkar inte i transaktionen mellan köpare och säljare och saknar därmed kontroll för köpet och kan inte garantera att köpet är lagligt och giltigt. Ellska tar inget ansvar för den marknadsförda produkten eller tjänsten. Om det uppkommer kostnader vid användande av Tjänsterna som en direkt följd av vårdslöshet från Ellska, kommer Ellska enbart ersätta direkta kostnader och inte indirekta kostnader. Exempel på indirekta kostnader är utebliven vinst och förlorad data. Kostnadsersättning för en köpt säljyta är den högsta ersättningen man kan få vid långvariga tekniska fel.

Marknadsföring på Webbplatsen

Användaren är personligt ansvarig för att den information som den lägger in för produkter och butik på Webbplatsen ej strider mot lagar och regler. Ellska försöker motverka ej tillåten marknadsföring av produkter genom att bearbeta uppladdat material. Nedan följer exempel på ej tillåtet material på Webbplatsen. Det är aldrig tillåtet att marknadsföra samma produkt eller tjänst genom mer än en säljyta. Varje produkt ska beskriva en typ av produkt och får inte innehålla beskrivning av flera. Tillåtna språk för marknadsföring på Ellska är svenska, danska, norska och engelska.

På Webbplatsen är det enbart tillåtet att marknadsföra egenproducerade produkter eller tjänster samt återbruksprodukter. Produkterna kan både redan vara producerade eller vara beställningsvaror. Ellska har restriktioner för vilka produkter som får marknadsföras på Webbplatsen, exempelvis får produkter som kan upplevas som kränkande eller stötande ej marknadsföras. Produkter som är olagliga att sälja får ej marknadsföras på Webbplatsen, till exempel vapen och narkotika.

Texter och företagsnamn får inte användas i produktbilder. Det är inte tillåtet att med grafiska element försöka framhäva bilder av sin egna butik eller produkt framför andra användares butiker eller produkter. Det är inte tillåtet att infoga en egen vattenstämpel i bild eller film. Logotyper får inte enskilt användas som bilder för produkter.

Titeln för en produkt ska beskriva produkten. Det är inte tillåtet att använda specialtecken eller emojis i titlar. I övrig produktbeskrivning ska produkten beskrivas så väl som möjligt utan felaktig information. Det är aldrig tillåtet att kopiera texter från andra produkter på Webbplatsen. Länkar och hänvisningar måste vara relevanta för produkten som säljs. Du som användare har ansvar för dina länkar och hänvisningar. Det är inte tillåtet att referera till en annan digital handelsplats.

Ellska har fri rätt att förfoga över allt Användargenererat material som till exempel bilder och produktinformation. Det är inte tillåtet att som användare ta bilder eller filmer från produkter marknadsförda av andra användare på Webbplatsen utan medgivande från den andra användaren.

Granskning av innehåll och användare

Ellska förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra i produkt- och butiksinformation. Detta för att se till att inget marknadsförs som bryter mot Användarvillkoren, lagar eller övriga villkor hos Ellska. Användare kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa deras identitet. Medverkar man inte vid en kontroll kan man bli avstängd från Ellska.

I Ellskas meddelandetjänst lagras alla meddelande som skickas mellan dig och andra användare eller Ellska. Det är inte tillåtet att trakassera, hota eller agera anstötligt mot någon via meddelandetjänsten. Meddelandetjänsten får inte användas för olagliga handlingar. Ellska har rätten att ta bort otillåtna meddelande och vidare stänga av användare som missköter sig.

Försäljning

Styckvisa säljytor kan köpas för att användas till produkter för marknadsföring. En styckvis säljyta ger marknadsföring i 30 dagar för en produkt från den dag den blir publicerad. De outnyttjade styckvisa säljytorna är giltiga i ett år från inköpsdatumet. De kan inte bytas mot kontanter eller på annat sätt helt eller delvis återköpas. Det utgår ingen återbetalning för ej förbrukade styckvisa säljytor efter giltighetstidens utgång. Månadspaket blir aktiva direkt vid köptillfället med en uppsägningstid på 1 månad. Månadspaketen betalas i förskott.

Om en produkt ej blir godkänd för att marknadsföras på Ellska kan en eventuell köpt styckvis säljyta istället användas till en annan produkt. Om man inte önskar att marknadsföra en annan produkt och användaren inte använt Tjänsterna i strid med Användarvillkoren har man rätt till återbetalning av den köpta styckvisa säljytan. Ränta utgår aldrig för innestående medel.

Som säljare ska du alltid betala skatt på eventuell vinst du gör vid dina försäljningar. För mer information om deklaration kring dina försäljningar besök eller ta kontakt med Skatteverket.

Personuppgiftspolicy

Publicerad: 2021-07-20

Personuppgiftsansvarig

På Ellska är Nickus AB ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in när du exempelvis registrerar ett Ellska-konto, laddar upp en butik, skapar produkter och skriver meddelande, Det du då lämnar ifrån dig är bland annat namn, telefonnummer och e-postadress. På Ellska används cookies för att känna igen användare vid återkommande besök. På detta vis kan du förbli inloggad mellan besöken på Ellska.

Personuppgifter används både för att kunna tillhandahålla tjänster, men också för att kunna förbättra tjänsterna. Vår följ-funktionalitet lagrar information om vilka butiker du följer för att vi ska kunna skicka notiser om när nya produkter marknadsförs. På samma sätt använder vi dina historiska sökningar för att ge dig relevanta tips om nya produkter.

Trygghet och säkerhet

Ellska använder personuppgifter i form av teknisk data, användarens identitet och aktivitet för att upprätthålla en säker och trygg handelsplats. Användardatan används för att hitta bluffanvändare, felaktiga produkter, felaktigt användande av tjänsten som strider mot Ellskas villkor eller lagar. Vi granskar alla nya och uppdaterade butiker och produkter på Webbplatsen för att säkerställa innehållet. Meddelanden mellan användare granskas vid misstanke om missbruk. Genom Ellskas rapporteringstjänst görs utförliga granskningar av produkter, butiker och användare för att skapa en säker handelsplats. Uppgifterna kan efter begäran från myndigheter delas med dem för att bidra med brottsutredningar.

Statistik

Analysverktyg används för att förbättra tjänsterna utifrån användarnas beteende. Dessa verktyg samlar in information om din enhet, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem som används, samt vilka produkt- och butikssidor som besöks. All denna datan analyseras i aggregerad form där vi tittar på användarmönster för den samlade användarbasen. Det innebär att vi inte bearbetar datan på individnivå.

Direktmarknadsföring

Ellska använder pushnotiser och mejlutskick för marknadsföring direkt till Ellskas användare. Du kan via en länk i mejlutskicken eller via dina inställningar på Webbplatsen stänga av den direkta marknadsföringen via mejl.

Betalningar

Enligt bokföringslagen måste viss finansiell data bearbetas för att ha som faktureringsunderlag. Ellska måste kunna lämna ut vilka produkter som marknadsförts, hur man betalat för detta och från vilka IP-adresser det gjordes.

Ellska lagrar aldrig kortuppgifter, utan de behandlas av vår betalningsleverantör Stripe.

Kundservice

Du kan ta kontakt med Ellska kundservice via Ellskas meddelandetjänst eller mejl, info@ellska.com. Alla dina personuppgifter behandlar vi i syfte att hjälpa dig med dina frågor. Denna behandling är nödvändig för att förbättra Ellskas kundservice och tillgodose användarna med bra kundtjänst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter sparar så länge det är nödvändigt för ändamålet eller så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Exempelvis är vi skyldiga att spara transaktionsuppgifter i sju år av bokföringsskäl.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen ska du alltid ha kontroll över dina personuppgifter. Därför har du följande rättigheter. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är fel eller ej kompletta. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att göra invändningar mot en viss typ av behandling. Du har rätt att begära ut registerutdrag (maskinläsbart format) av dina personuppgifter eller få dina personuppgifter borttagna från Ellska. Om uppgifterna måste fortsätta behandlas enligt lag eller myndighetsbeslut kommer uppgifterna inte bli borttagna så länge sådant krav gäller. Enligt rätten till dataportabilitet gäller registerutdraget enbart de uppgifter som du själv lämnat till Ellska. Du kan kontakta oss genom till exempel mejl, info@ellska.com, om du vill veta mer hur vi behandlar dina personuppgifter på Ellska eller om du vill få dina personuppgifter borttagna, ändrade eller ett utdrag.

Personuppgiftsbehandling hos tredje part

Våra leverantörer behandlar personuppgifter för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig som användare. Exempel på tjänster som levereras med hjälp av tredje part är mejlutskick, datalagring i molntjänster, autentisering, statistikverktyg och betalningssystem. Ellska är fortsatt ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos tredje part och därmed får inte tredje part använda personuppgifterna för andra ändamål än vad vi har angivit.

Personuppgifter till myndigheter

Ellska lämnar ut personuppgifter till myndigheter om vi har en rättslig skyldighet att göra det eller om Ellska vill bidra till en brottsutredning.

Har du klagomål?

Om du skulle ha klagomål för vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till datainspektionen, som är myndigheten som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen.

Kontaktuppgifter

E-postadress: info@ellska.com Nickus AB - 559213-1857 115 45 Stockholm

Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Uppdateringar av personuppgiftspolicyn publiceras på Ellskas webbplats och större förändringar meddelas till Ellskas användare via mejl.

Cookies på Ellska

På Ellska används cookies, en liten textfil som lagras i din webbläsare, för att lagra lokal data och på så vis förbättra din upplevelse på webbplatsen. Både Ellska och tredje part använder sig utav cookies när du använder Ellskas tjänster.

Ellska lagrar ingen personlig data i cookies, utan använder sig utav slumpmässiga id för att identifiera användare. På detta sätt kan statistik och viss användarkopplad funktionalitet erhållas. Statistiken används i sin tur för att underhålla och utveckla Ellska.

Det är med hjälp av cookies som Ellska kan komma ihåg dig som användare mellan dina besök på webbplatsen, vilket gör det möjligt att både hålla dig inloggad och ge förbättrad upplevelse baserat på dina historiska besök.

Hur tar du bort cookies?

I inställningarna för de flesta webbläsarna kan du hitta en lista över alla cookies som finns lagrade. Du kan sen välja att ta bort en eller flera cookies från de givna webbplatserna. Webbläsare ger dig oftast också möjligheten att välja att inte acceptera cookies, men då kan vi tyvärr inte säkerställa att alla Ellskas funktioner kommer funka felfritt.